Mallrat ushtarake dhe mallrat e teknologjitë me përdorim të dyfishtë
Departamenti për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike