Llojet e rrezikuara të faunës dhe të florës së egër (CITES)

Janë të ndaluara:
Zotërimi dhe mbajtja nën kontroll, për qëllime tregtimi, e individëve të llojeve të parapara me ligj; tregtimi, ekspozimi dhe ofertimi për shitje ose bërja të ditur publikut e individëve të llojeve të parapara ne ligj, të cilat janë importuar; tregtimi ndërkombëtar i individëve të llojeve të listuara parapara ne ligj me mënyra, forma e mjete, që nuk garantojnë trajtimin e duhur shëndetësor të tyre.
Eksporti, importi dhe rieksporti i çdo individi të llojeve, parapara me ligj, kryhet vetëm pasi personi fizik apo juridik pajiset me lejen përkatëse nga autoriteti përkatës, të cilën e paraqet në organet doganore.

Për më tepër shiko:

LIGJI Nr. 03/L-233 PËR MBROJTJEN E NATYRES
LIGJI Nr. 03/L-025 PËR MBROJTJEN E MJEDISIT