Blerjet online

Blerjet online dhe dërgesat postare

Çdo dërgesë mallrash me karakter jo tregtar, e përbërë nga mallra me vlerë të papërfillshme, të dërguara drejtpërdrejt nga një vend tjetër te një marrës në Republikën e Kosovës, përjashtohet nga tatimet ne import.
Mallra me vlerë të papërfillshme janë:
  a) mallrat e blera nëpërmjet porosisë nga interneti, që importohen nëpërmjet dërgesave postare, vlera e të cilave nuk e kalon vlerën ekuivalente në euro të shumës 22 euro.
  b) dërgesat e mallrave nga një individ jashtë Republikës së Kosovës për një individ në Republikën e Kosovës, të një natyre rastësore, pa pagesë dhe që përmbajnë vetëm mallrat e destinuara për përdorim personal ose familjar prej marrësit, vlera e të cilave nuk e kalon vlerën ekuivalente në euro të shumës 45 euro.
Përjashtimet nga tatimi doganor nuk vlejnë:
  a) produkte alkoolike
  b) parfume dhe ujëra toaleti dhe
  c) duhan dhe produkte te duhanit
Për më tepër shiko tek legjislacioni si në Aneksin A të Kodit Doganor dhe të Akcizave