Deklarimi i mjeteve monetare

Ky ligj përcakton masat, autoritetet kompetente dhe procedurat për zbulimin dhe parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit.
Të bashkangjitur në Aneks mund ti gjeni formularët për deklarimin e mjeteve monetare.

Ligji 04-L178