Zhdoganimi i automjeteve
1. Mjetet rrugore që importohen në Kosovë duhet të kenë:
   - Certifikatë të konformitetit për vetura të reja,
   - Dëshmi të origjinës dhe pronësisë së mjetit ose pjesëve të veçanta të instaluara;
2. Në Kosovë nuk mund të importohen vetura më të vjetra se dhjetë (10) vjet.
3. Në Kosovë nuk mund të importohen vetura që nuk e plotësojnë standardin Euro katër (4).

Për më tepër shiko LIGJI Nr. 05/L-132 PËR AUTOMJETE