Në rast martese

Mallrat që përjashtohen nga tatimet doganore në rast martese

Gjësendet e amvisërisë, qoftë të reja apo jo, që i përkasin një personi i cili transferon vendbanimin e tij nga një vend tjetër në Kosovë me rastin e martesës së tij apo saj, do të lirohen nga detyrimet e importit.
Varësisht nga të njëjtat kushte, dhuratat që jepen zakonisht në rast martesë, të cilat pranohen nga personi që i plotëson kushtet e parapara në paragrafin 1, të dhuruara nga personat që kanë vendbanimin e tyre në një vend tjetër, po ashtu do të lirohen nga detyrimet e importit. Megjithatë, vlera e secilës dhuratë të liruar nga detyrimet e importit nuk guxon të tejkalojë shumën prej njëmijë 1000 €.

Lirimet e përmendura me larte mund t’iu lejohen vetëm personit:
a) Vendbanimi i përhershëm i të cilit ka qenë jashtë Kosovës për një periudhe të pandërprerë, prej së paku 12 muajsh.
Megjithatë, mund të lejohen përjashtime nga kjo rregull, me kusht që qëllimi i personit përkatës ka qenë qartë, që të banojë jashtë Kosovës për një periudhë të pandërprerë prej së paku 12 muajsh;
b) i cili paraqet dëshmi të martesës së tij.

Për më tepër shiko tek Legjislacioni si në Aneksin A të Kodit Doganor dhe të Akcizave nga neni 11 deri 15.