Në rast trashëgimie

Mallrat që përjashtohen nga tatimet doganore në rast trashëgimie

Prona private e fituar me trashëgimi, nga një person fizik me vendbanim në Kosovë, do të lirohet nga detyrimet e importit.
Lirimet nuk lejohen për:
  a) Produkte të alkoolit;
  b) Duhan dhe produkte të duhanit;
  c) Mjete tregtare të transportit;
  d) Artikuj që shfrytëzohen për ushtrimin e një zanati apo profesioni, të tjera nga instrumentet portabel të arteve të aplikuara apo liberale, të cilat i nevojiteshin të ndjerit për ushtrimin e zanatit apo profesionit;
  e) Stoqet e lëndës së parë dhe produktet finale apo gjysmë-produkte;
  f) Bagëti dhe stoqe produktesh bujqësore që tejkalojnë sasitë që u përshtaten nevojave normale
familjare.

1. Lirimi i lejohet vetëm për pronën private të vendosur në qarkullim të lirë, jo më vonë se dy vite nga data, në të cilën personit përkatës i bartet e drejta mbi pronën (marrëveshja përfundimtare mbi trashëgiminë). Megjithatë, kjo periudhë mund të vazhdohet nga Dogana në raste të veçanta.
2. Prona private mund të importohet në disa dërgesa 

Për më tepër shiko tek legjislacioni si në Aneksin A të Kodit Doganor dhe të Akcizave nga neni 17 deri 19.