Deklarimi i mjeteve monetare

Secili person i cili hyn ose del nga Kosova dhe i cili bart instrumente monetare në vlerën prej dhjetëmijë (10.000) euro apo më shumë, apo vlerën ekuivalente në valutë të huaj, paraqet me shkrim shumën e instrumenteve monetare dhe burimin e tyre të verifikueshëm në një formë e cila duhet të përcaktohet nga Dogana e Kosovës, para zyrtarit doganor. Nëse kërkohet nga zyrtari doganor, ai i paraqet këto instrumente monetare. Sipas këtij neni, konsiderohet se personi bart instrumente monetare nëse, midis të tjerash, ato janë në posedim fizik të këtij personi apo në automjetin privat, ose në ndonjë mjet transporti tjetër që shfrytëzohet nga ky person. Detyrimi për të deklaruar nuk konsiderohet i përmbushur nëse informatat e ofruara janë të pasakta apo jo të plota.

Secili person i cili nga Kosova dërgon në një vend jashtë Kosovës ose i cili i pranon në Kosovë nga një vend tjetër jashtë Kosovës, përmes postës, ngarkesave kargo apo kuririt komercial, instrumente monetare në vlerë dhjetëmijë (10.000) euro apo më shumë apo vlerën ekuivalente në valutë të huaj, deklaron me shkrim shumën e instrumenteve monetare dhe burimin e tyre të verifikueshëm në një formë e cila përcaktohet nga Dogana e Kosovës, para zyrtarit doganor dhe i paraqet instrumentet monetare nëse këtë e kërkon zyrtari doganor. Personi mund të plotësojë obligimin e tij lidhur me raportimin sipas këtij paragrafi me anë të njoftimit të përmbajtjes së pakos në deklaratën doganore ose në dokumentacionin ndërkombëtar të bagazhit. Detyrimi për të deklaruar nuk konsiderohet i përmbushur nëse informatat e ofruara janë të pasakta apo jo të plota.

Detyrimi për të deklaruar nuk konsiderohet i përmbushur nëse informatat e ofruara nuk janë të sakta apo nuk janë të plota. Në rast se personi për shumën totale të instrumenteve monetare në posedim nuk mund të ofroj burimin e tyre të verifikueshëm, atëherë zyrtari doganor sekuestron gjithë shumën e instrumenteve monetare në posedim.

Personi i cili nuk respekton dispozitat e paragrafëve 1. dhe 2. të këtij neni, kryen vepër të kundërvajtjes që dënohet me gjobë prej njëzet e pesë përqind (25 %) të shumës totale të
instrumenteve monetare në posedim për të cilat ka detyrim për të deklaruar
Për më tepër: LIGJI NR. 05/L-096 LIGJ PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE LUFTIMIN E FINANCIMIT TË TERRORIZMIT