Kufiri i patatueshëm- bagazhi

Udhëtarët që vijnë nga një vend tjetër në Republikën e Kosovës përjashtohen nga detyrimet e importit për mallrat që gjenden në bagazhin e tyre personal.

Mallrat përjashtohen nëse, për nga lloji dhe sasia e tyre, nuk kanë për qëllim përdorimin tregtar. Përfitojnë përjashtim mallrat e përdorimit vetjak të udhëtarëve ose mallrat për dhurata.

Bagazh personal, nënkupton tërësinë e valixheve, të cilat udhëtari i paraqet para autoritetit doganor me rastin e arritjes se tij në Kosovë, si dhe çdo valixhe që i paraqitet këtij autoriteti në data të mëvonshme me kusht që kjo dëshmi të mund të sigurohet për të dëshmuar se është regjistruar, me rastin e nisjes së udhëtarit, si bagazh shoqërues me kompaninë që e ka transportuar në Kosovë nga vendi i nisjes:

Udhëtarët të cilët vijnë përmes trafikut rrugor  lirohen si vijon:
175  euro për çdo udhëtar
Udhëtarët të cilët vijnë përmes trafikut ajror lirohen si vijon:
175  euro për çdo udhëtar
Udhëtarët të cilët vijnë përmes trafikut hekurudhor lirohen si vijon:
175  euro për çdo udhëtar

Gjatë hyrjes ose daljes nga Republika e Kosovës, udhëtari duhet të deklarojë mallrat nëse janë me vlerë më të lartë se kufiri përkatës i sipërpërmendur si dhe nëse janë për qëllime tregtare.
Autoritetet doganore mund t’i kërkojnë udhëtarit që të tregojë të gjitha mallrat që transporton.

Kujdes!
Për mallrat me natyrë jo tregtare në bagazhin e udhëtarëve që e tejkalojnë kufirin e patatueshëm nga detyrimet doganore të importit, kryhet deklarimi doganor nëpërmjet procedurës së Deklarimit të thjeshtuar.

Për më tepër shiko tek legjislacioni si në Ankesin A të Kodit Doganor dhe të Akcizave