Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Vlera e mallrave të liruara për prodhues në import për vitin 2019 është 370 milion

Lajme

15 January 2020

Vlera e mallrave të liruara për prodhues në import për vitin 2019 është 370 milion

Prishtine 15 janar 2020, –  Bazuar në politikat fiskale në vitin 2019 vlera e mallrave që janë importuar  me zero taksa në import për prodhuesit kosovar në vitin 2019  ka qenë 370 milion €uro, apo 10.5% e totalit të vlerës së importi në 2019.

Ndikimi në taksat në import që i referohen mallrave të liruara për  prodhuese përgjatë vitit 2019  është rreth 81.5 mil€, që paraqet një rritje prej rreth 9.7 % krahasuar me vitin paraprak 2018. Nga kjo shumë prej 81.5 mil€,  ndikimi në taksën doganore ka qenë  9 mil€, 11.5 mil€ në taksën e akcizës dhe 61 mil€ në TVSH.

Sa i përket MSA-se duhet theksuar se ndikimi në të hyra nga MSA përgjatë kësaj periudhe është rreth 64 mil€ apo rreth 47 % më shumë se sa periudha e njëjtë e vitit paraprak 2018. Gjithashtu ndikim në të hyra ka pasur edhe marrëveshja e tregtisë se lirë me Turqinë që ka hyrë në fuqi me  1 Shtator 2019 , ku efekti ne te hyra në import nga kjo marrëveshje për katër muaj  ishte në vlerë  2.5 mil €. Totali i  lirimeve për prodhues, ndikimi i MSA-se  dhe MTL me Turqinë për vitin 2019 kanë pasur efekt 148 mil€ në taksat importuese.

Shpresojmë se ndikimi  i këtyre politikave fiskale, MSA-se, Marrëveshjes se Tregtisë së Lirë,  ka pasur efektin e vet pozitiv në ekonominë kosovare, për prodhuesit kosovar në ngritjen e kapaciteteve të tyre prodhuese, në zëvendësimin e produkteve në import dhe rritjen e eksporteve të produkteve kosovare drejtë vendeve tjera.

Dogana Llogo