Pomoć                                            Integrisana Tarifa Kosova /2020                                              Engleski Albanski

 

DEO  I

Uvod

Uvod

DEO  II

ODELJAK I

Glava 01

Žive životinje

Glava 02

Meso i drugi klanični proizvodi za jelo

Glava 03

Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci

Glava 04

Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičja jaja; prirodni med;

jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu

Glava 05

Proizvodi životinjskog porekla, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

 

ODELJAK II

Glava 06

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično;

sečeno cveće i ukrasno lišće

Glava 07

Povrće, korenje i krtole za jelo

Glava 08

Voće i jezgrasto voće za jelo; kore agruma ili dinja i lubenica

Glava 09

Kafa, čaj, mate čaj i začini

Glava 10

Žitarice

Glava 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice

Glava 12

Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, seme i plodovi;

industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana

Glava 13

Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti

Glava 14

Biljni materijali za pletarstvo;

biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

 

ODELJAK III

Glava 15

Masnoće i ulja životinjskog ili biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja;

prerađene jestive masti; voskovi životinjskog ili biljnog porekla

 

ODELJAK IV

Glava 16

Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka

Glava 17

Šećer i proizvodi od šećera

Glava 18

Kakao i proizvodi od kakaa

Glava 19

Proizvodi na bazi žitarica, brašna, skroba ili mleka;

poslastičarski proizvodi

Glava 20

Proizvodi od povrća, voća i ostalih delova bilja

Glava 21

Razni proizvodi za ishranu

Glava 22

Pića, alkoholi i sirće

Glava 23

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje

Glava 24

Duvan i proizvodi zamene duvana

 

ODELJAK V

Glava 25

So; sumpor; zemlja i kamen; gips; kreč i cement

Glava 26

Rude, zgure i pepeli

Glava 27

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi

 

ODELJAK VI

Glava 28

Neorganski hemijski proizvodi;

organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala,

metala retkih zemlji, radioaktivnih elemenata i izotopa

Glava 29

Organski hemijski proizvodi

Glava 30

Farmaceutski proizvodi

Glava 31

Đubriva

Glava 32

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati;

boje za tekstil, pigmenti i ostale materije za bojenje;

pripremljena premazna sredstva i lakovi;

kitovi i ostale zaptivne mase; štamparske boje i mastila

Glava 33

Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi

Glava 34

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, veštački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, sveće i slični proizvodi, paste za modeliranje, "zubarski voskovi" i zubarski preparati na bazi gipsa

Glava 35

Belančevinaste materije; modifikovani skrobovi; lepkovi; enzimi

Glava 36

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure;

zapaljivi preparati

Glava 37

Proizvodi za fotografske ili kinematografske svrhe

Glava 38

Razni proizvodi hemijske industrije

 

ODELJAK VII

Glava 39

Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa

Glava 40

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume

 

ODELJAK VIII

Glava 41

Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža

Glava 42

Proizvodi od kože; sedlarski i sarački proizvodi;

predmeti za putovanja, ručne torbe i slični kontejneri;

proizvodi od životinjskih creva (osim svilene bube)

Glava 43

Prirodno i veštačko krzno; proizvodi od krzna

 

ODELJAK IX

Glava 44

Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj

Glava 45

Pluta i proizvodi od plute

Glava 46

Proizvodi od slame i esparta i od ostalih materijala za pletariju;

korparski i pletarski proizvodi

 

ODELJAK X

Glava 47

Celuloza drvna ili od ostalih vlaknastih celuloznih materijala;

hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci i ostaci)

Glava 48

Hartija i karton; proizvodi od hartijine mase, hartije ili od kartona

Glava 49

Štampane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, kucani tekstovi i planovi

 

ODELJAK XI

Glava 50

Svila

Glava 51

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake

Glava 52

Pamuk

Glava 53

Ostala biljna tekstilna vlakna;

papirna prediva i tkanine od papirnog prediva

Glava 54

Veštački ili sintetički filamenti

Glava 55

Veštačka ili sintetička vlakna, sečena

Glava 56

Vata, filc i netkani materijal; specijalna prediva;

kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih

Glava 57

Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači

Glava 58

Specijalne tkanine; taftovane tekstilne tkanine; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez

Glava 59

Tekstilne tkanine, impregnisane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane; tekstilni proizvodi pogodni za tehničke svrhe

Glava 60

Pleteni ili kukičani materijali

Glava 61

Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani

Glava 62

Odeća i pribor za odeću, osim pletenih ili kukičanih proizvoda

Glava 63

Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi;

iznošena dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe

 

ODELJAK XII

Glava 64

Obuća, kamašne i slični proizvodi; delovi tih proizvoda

Glava 65

Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi

Glava 66

Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači

i njihovi delovi

Glava 67

Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja ili paperja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose

 

ODELJAK XIII

Glava 68

Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna

i sličnih materijala

Glava 69

Keramički proizvodi

Glava 70

Staklo i proizvodi od stakla

 

ODELJAK XIV

Glava 71

Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima, i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac

 

ODELJAK XV

Glava 72

Gvožđe i čelik

Glava 73

Proizvodi od gvožđa i čelika

Glava 74

Bakar i proizvodi od bakra

Glava 75

Nikl i proizvodi od nikla

Glava 76

Aluminijum i proizvodi od aluminijuma

Glava 77

(Rezervisana za moguću buduću upotrebu u harmonizovanom sistemu)

Glava 78

Olovo i proizvodi od olova

Glava 79

Cink i proizvodi od cinka

Glava 80

Kalaj i proizvodi od kalaja

Glava 81

Ostali prosti metali; kermeti; proizvodi od njih

Glava 82

Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala;

njihovi delovi od prostih metala

Glava 83

Razni proizvodi od prostih metala

 

ODELJAK XVI

Glava 84

Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji; njihovi delovi

Glava 85

Električne mašine i oprema i njihovi delovi;

aparati za snimanje i reprodukciju zvuka,

aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka,

i delovi i pribor za te proizvode

 

ODELJAK XVII

Glava 86

Železničke ili tramvajske lokomotive, šinska vozila i njihovi delovi; železnički ili tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi delovi; mehanička (uključujući elektromehaničku) signalna oprema za saobraćaj svih vrsta

Glava 87

Vozila, osim železničkih ili tramvajskih šinskih vozila,

i njihovi delovi i pribor

Glava 88

Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi delovi

Glava 89

Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije

 

ODELJAK XVIII

Glava 90

Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski ili hirurški instrumenti i aparati;

njihovi delovi i pribor

Glava 91

Satovi i njihovi delovi

Glava 92

Muzički instrumenti; delovi i pribor tih proizvoda

 

ODELJAK XIX

Glava 93

Oružje i municija; njihovi delovi i pribor

 

ODELJAK XX

Glava 94

Nameštaj; posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svetleća tela, na drugom mestu nepomenuti ili uključeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade

Glava 95

Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi delovi i pribor

Glava 96

Razni proizvodi

 

ODELJAK XXI

Glava 97

Umetnički radovi, kolekcionarski predmeti i starina (antikviteti)

 

DEO  III

Prilog 01

Lista međunarodnih nezaštićenih naziva(INN) doneta od svetske zdravstvene organizacije za farmaceutske supstance, koje su oslobođene od plaćanja uvozne carine i PDV

Prilog 02

Lista prefiksa i sufiksa koji, u kombinaciji sa INN-om priloga 01, označavaju soli, estere ili hidrate INN-a; ove soli, esteri ili hidrati su oslobođeni od plaćanja uvozne carine i PDV, pod uslovom da se mogu svrstati u istom 6-cifrenom hs-podbroju kao odgovarajući INN

Prilog 03

Soli, esteri i hidrati INN-a, koji nisu svrstani u isti HS-podbroj kao odgovarajući INN i koji su oslobođeni od uvozne carine i PDV

Prilog 04

Lista farmaceutskih intermediata t.j. jedinjenja upotrebljenih za proizvodnju gotovih farmaceutskih proizvoda, koji su oslobođeni od plaćanja uvozne carine i PDV

Prilog 05

Veterinarsko uverenje

Prilog 06

Fitosanitarno uverenje

Prilog 07

Dozvole  za uvoz plastične vrećice u obliku vrećice bez aditiva za industrijske potrebe prema odluci Br.20 datum 09.07.2013

Prilog 08

Kosovska Agencija za Medicinske Proizvode (KAMP)

Prilog 09

Dozvole za naftu i naftne derivate

Prilog 10

Ovlascenje za uvoz precursora (KAMP)

Prilog 11

Dozvola za uvoz narkotika L3p (KAMP)

Prilog 12

Dozvola za uvoz narkotika L3n (KAMP)