Ndihma                                   Tarifa e Integruar e Kosov�s/2021    ���������������  ANGLISHT SERBISHT

 

PJESA I

Parath�nie

Parath�nie

PJESA II

SEKSIONI I

Kapitulli 01

Kafsh�t e gjalla

Kapitulli 02

Mishi dhe t� brendshmet e ngr�nshme t� mishit

Kapitulli 03

Peshku dhe kafsh�t guackore t� n�nujshme, molusqet dhe kafsh�t e tjera jovertebrore ujore

Kapitulli 04

Produktet bulmetore; vez�t e zogjve;mjalt� natyral;

produkte t� ngr�nshme me origjin� prej kafsh�ve,t� pap�rfshira dhe t� paspecifikuara diku tjet�r

Kapitulli 05

Produktet me origjin� prej kafsh�ve, t� pap�rfshira dhe t� paspecifikuara diku tjet�r

 

SEKSIONI II

Kapitulli 06

Pem�t dhe bim�t e tjera, t� gjalla; zhardhok�t, rr�nj�t dhe t� ngjashmet me to;

lulet e prera dhe gjethnajat zbukuruese

Kapitulli 07

Zarzavatet(perimet) e ngr�n�shme dhe rr�nj�t dhe tuberat  p�rkat�s

Kapitulli 08

Frutat dhe arrat e ngr�n�shme; l�kurat e agrumeve apo t� pjeprave

Kapitulli 09

Kafe, �aj, mate dhe er�za

Kapitulli 10

Drith�rat

Kapitulli 11

Produktet e industris� bluajt�se; malt; niseshtet; inulin�; gluteni i grurit

Kapitulli 12

Farat vajore dhe frutat me p�rmbajtje vajore; kokrra, fara dhe fruta t� ndryshme;

bim�t industriale apo medicinale; kashta dhe tagjia

Kapitulli 13

Lac; gomat, rr�shirat, dhe ekstrakte t� tjera vegjetale

Kapitulli 14

Materialet vegjetale q� p�rdoren p�r thurje;

produktet vegjetate t� pap�rfshira dhe t� paspecifikuara diku tjet�r

 

SEKSIONI III

Kapitulli 15

Vajra dhe dhjamra prej kafsh�ve apo vegjetate dhe produktet e ndarjes s� tyre; yndyrna t� p�rgatitura t� ngr�n�shme, dyllet prej kafsh�ve apo vegjetate

 

SEKSIONI IV

Kapitulli 16

Ushqimet e p�rgatitura prej mishit, prej peshkut apo prej krustaceve, prej molusqeve apo prej kafsh�ve t� tjera jovertebrore ujore

Kapitulli 17

Sheqernat dhe �mb�lsirat prej tij

Kapitulli 18

Kakao dhe pr�gatitjet prej kakaos

Kapitulli 19

P�rgatitjet prej drithrave, t� miellit, nisesht�s apo qum�shtit;

produktet e pasticeris� apo prej brum�rave

Kapitulli 20

P�rgatitje prej zarzavateve, frutave apo pjes�ve t� tjera t� bim�ve

Kapitulli 21

P�rgatitje t� ndryshme t� ngr�n�shme

Kapitulli 22

Pijet, alkoolet dhe uthullat

Kapitulli 23

Mbetjet dhe kthimet nga industrit� ushqimore; tagjia e p�rgatitur p�r kafsh�t

Kapitulli 24

Duhani dhe z�vend�suesit e p�rpunuar t� duhanit

 

SEKSIONI V

Kapitulli 25 

Krip�rat; sulfuret; oksidet dhe gur�t; materialet suvatuese, g�lqere dhe �imento

Kapitulli 26

Xeheroret, zgjyrat dhe hiri

Kapitulli 27

L�nd�t djeg�se minerale, vajrat minerale dhe produktet e distilimit t� tyre;

substancat bituminoze; dyllet minerale

 

SEKSIONI VI

Kapitulli 28

Kimikatet inorganike;p�rb�rjet  organike dhe inorganike  t� metaleve t� �muar, t�  metaleve t� rrall�, t� elementeve radioaktive apo t� izotopeve

Kapitulli 29

Kimikatet organike

Kapitulli 30

Produktet farmaceutike

Kapitulli 31

Pleh�ruesit

Kapitulli 32

Ekstraktet ngjyros�se dhe tanike; taninet dhe derivatet e tyre;

ngjyros�sit, pigmentet dhe l�nd� t� tjera ngjyros�se, bojrat dhe llustrosesit;

stuko dhe masticet e tjera, bojrat e shkrimit

Kapitulli 33

Vajrat thelb�sore dhe rr�shirat; preparatet e parfumeris�, kozmetik�s, apo t� tualetit

Kapitulli 34

Sapuni, agjentet organike me veprim t� sip�rfaqsh�m, preparatet lar�se, preparatet lubrifikuese, dyllet artificiale, dyllet e pregatitura, preparatet llustros�se apo pastrues, qirinjt� dhe artikuj t� ngjash�m, pastat modeluese, "dyllet dentare" dhe preparatet dentare me baz� all�ie

Kapitulli 35

Substanca albuminoidale; niseshtet� e modifikuara;ngjit�sat; enzimat

Kapitulli 36

Eksploziv�t; produktet piroteknike; shkrepset; lidhjet piroforike;

preparatet e caktuara t� djegshme

Kapitulli 37

Mallrat fotografike apo kinematografike

Kapitulli 38

Produkte t� ndryshme kimike

 

SEKSIONI VII

Kapitulli 39

Plastikat dhe artikujt prej tyre

Kapitulli 40

Goma dhe artikujt prej saj

 

SEKSIONI VIII

Kapitulli 41

L�kur�t e pap�rpunuara (p�rve�se g�zofeve ) dhe l�kur�t e p�rpunuara

Kapitulli 42

Artikujt prej l�kure; samar�t dhe tak�met e kalit; mallrat e udhetimit, �antat e dor�s dhe kontenier� t� ngjash�m; artikuj prej t� brendshmeve t� kafsh�ve(p�rve� t� zorr�ve t� krimbit t� m�ndafshit)

Kapitulli 43

G�zofet dhe qimet artificiale; prodhimet prej tyre

 

SEKSIONI IX

Kapitulli 44

Druri dhe artikujt prej druri, qymyri i drurit

Kapitulli 45

Tapa dhe artikujt prej tape

Kapitulli 46

Prodhimet e kasht�s, t� espartos apo t� materialeve t� tjera thur�se;

punimet n� xunkth dhe kallama

 

SEKSIONI X

Kapitulli 47

Brumi i drurit apo i materialeve t� tjera flbroze celulozike;

let�r dhe karton i rikuperuesh�m (mbetje dhe kthime)

Kapitulli 48

Letra dhe kartoni., artikuj prej brumit t� letr�s,perj letre apo kartoni

Kapitulli 49

Librat, revistat, pikturat dhe produkte t� tjera t� industris� s� shtypit, dor�shkrimet; shtypshkrimet dhe projektet

 

SEKSIONI XI

Kapitulli 50

M�ndafshi

Kapitulli 51

Leshi, qime t� holla apo t� ashpra kafsh�sh; fije prej flok�ve t� kalit dhe p�lhura t� endura prej tyre

Kapitulli 52

Pambuku

Kapitulli 53

Fibra t� tjera tekstile vegjetale; fill letre dhe p�lhura t� endura prej fijeve prej letre

Kapitulli 54

Filamentet e b�ra nga njer�zit

Kapitulli 55

Fibrat kryesore t� b�ra nga njer�zit

Kapitulli 56

Mbushje, shajak dhe p�lhura t� paendura; fijet speciale; spango, kordone, litar dhe kabllo dhe artikujt prej tyre

Kapitulli 57

Qilimat dhe veshje t� tjera t� dyshemes� prej tekstili

Kapitulli 58

P�lhura speciale t� endura; p�lhura tekstile me xhufka; tantellat; tapicerite;

zbukurimet, q�ndismat

Kapitulli 59

P�lhurat tekstile t� ngopura, t� veshura, t� mbuluara apo t� laminuara;

artikujt tekstile t� nj� lloji t� p�rshtatsh�m p�r p�rdorim industrial

Kapitulli 60

P�lhurat e thurura me shtiza apo t� punuara m� grep

Kapitulli 61

Artikuj t� veshjes dhe plot�sues t� veshjeve, t� thurura me shtiza apo t� punuara me grep

Kapitulli 62

Artikuj t� veshjes dhe plot�sues t� veshjeve, jo t� thurura me nj� apo me shum� file

Kapitulli 63

Artikuj t� tjer� t� b�r� me tekstile;kompletet; veshjet e p�rdorura dhe artikuj tekstile t� p�rdorur; lecka mbeturine

 

SEKSIONI XII

Kapitulli 64

Veshjet e k�mb�ve, galloshet dhe t� ngjashmet e tyre. pjes�t e artikujve t� till�

Kapitulli 65

Veshjet e kok�s dhe pjes�t prej tyre

Kapitulli 66

�adrat, �adrat e diellit, bastunet, bastunet  mb�shtet�s, kamzhiqet, artikujt p�r gjueti dhe pjes�t e tyre

Kapitulli 67

Puplat dhe pushi i p�rgatitur dhe artikujt e b�r� nga puplat dhe pushi; lulet artificiale, artikujt prej flok�ve t� njer�zve

 

SEKSIONI XIII

Kapitulli 68

Artikujt prej guri, all�ie, �imentoje, asbesti, mike apo materiale t� ngjashme

Kapitulli 69

Produkte qeramike

Kapitulli 70

Qelqi dhe prodhimet prej qelqi

 

SEKSIONI XIV

Kapitulli 71

Perlat natyrale apo t� kultivuara, gur�t e �muar apo gjys�m t� �muara, metalet e �muar, metale t� veshur me metale t� �muar dhe artikujt prej tyre; imitacionet e bizhuterive;monedha

 

SEKSIONI XV

Kapitulli 72

Giza dhe �eliku

Kapitulli 73

Artikujt prej gize dhe �elikut

Kapitulli 74

Bakri dhe artikujt prej bakri

Kapitulli 75

Nikeli dhe artikujt prej tij

Kapitulli 76

Alumini dhe artikujt prej tij

Kapitulli 77

(E rezervuar p�r shfryt�zim t� mundsh�m n� t� ardhmen n� sistemin e harmonizuar)

Kapitulli 78

Plumbi dhe artikujt prej tij

Kapitulli 79

Zinku dhe artikujt prej tij

Kapitulli 80

Kallaji dhe artikujt prej tij

Kapitulli 81

Metale t� tjer� baz�, metalo qeramikat, produktet prej tyre

Kapitulli 82

Veglat e pun�s, pajisjet e pun�s, tak�met e ngr�nies,lug�t dhe pirun�t, prej metali baz�; pjes� e tyre prej metali baz�

Kapitulli 83

Artikuj t� ndrysh�m prej metali baz�

 

SEKSIONI XVI

Kapitulli 84

Reaktor�t nuklear�, kaldajat(bojler�t), makinerit� dhe pajisjet mekanike, pjes�t e tyre

Kapitulli 85

Makineri dhe pajisje elektrike dhe pjes�t e tyre;

regjistruesit dhe riprodhuesit e tingullit; regjistruesit dhe riprodhuesit e imazhit televiziv dhe z�rit, pjes�t dhe plot�suesit k�tyre artikujve

 

SEKSIONI XVII

Kapitulli 86

Lokomotivat e hekurudhave apo tramvajeve, vagon�t dhe pjes�t e tyre;

fiksuesit dhe p�rshtatjet e shinave t� hekurudhave apo tramvajeve dhe pjes�t e tyre; pajisjet mekanike t� sinjalizimit (p�rfshir� ato  elektro-mekanike) t� t� gjitha llojeve

Kapitulli 87

Mjetet e transportit t� ndrysh�m nga vagon�t e hekurudh�s ose tramvajit;

pjes�t dhe plot�suesit e  tyre

Kapitulli 88

Avion�t, anijet e hap�sir�s, dhe pjes�t e tyre

Kapitulli 89

Anijet, varkat dhe strukturat lundruese

 

SEKSIONIXVIII

Kapitulli 90

Instrumentet dhe aparatet optike, fotografike, kinematografike, mat�s, kontrolli, sakt�sie, mjeksore ose kirurgjikale; pjes�t dhe plot�suesit e tyre

Kapitulli 91

Or�t e t� gjitha llojeve dhe pjes�t e tyre

Kapitulli 92

Instrumentet muzikore; pjes�t dhe plot�suesit e artikujve t� till�

 

SEKSIONI XIX

Kapitulli 93

Arm�t dhe municionet; pjes�t dhe plot�suesit e tyre

 

SEKSIONI XX

Kapitulli 94

Mobilerite; Krevatet, dyshek�t, mbajt�set e dyshek�ve, jast�qet dhe shtresa t� ngjashme t� mbushura; llampat dhe pajime ndri�imi, jo t� p�rfshira apo t� specifikuara diku tjet�r; shenjat ndri�uese, pllakat e emrit ndri�uese dhe t� ngjashmet e tyre; nd�rtesat e parafabrikuara

Kapitulli 95

Lodrat, pajisjet e lojrave dhe ato sportive; pjes�t dhe pajisjet shtes� t� tyre

Kapitulli 96

Artikuj t� ndrysh�m t� prodhuar

 

SEKSIONI XXI

Kapitulli 97

Veprat e artit,copat e mbledhura nga koleksionist�t dihe antikat

 

 

PJESA III

Aneksi 01

Lista e Emrave Nd�rkomb�tare jo-prononsore (INNS), q� p�rmbajn� substanca Farmaceutike nga Organizata Bot�rore e Sh�ndet�sis�, t� cilat jan� t� liruara nga detyrimet

Aneksi 02

Lista e prefiks�ve dhe sufikseve t� cil�t,n� kombinim me INNS t� Aneksit01, p�rshkruajn� krip�rat, esteret apo hidratet e INNS;k�to krip�ra, estere apo hidrate jan� t� liruara nga detyrimet me kusht� q� jan� t� kualifikueshme n� S.H-N�nkapitullin e njejt� 6-shifror� sikurse INN-p�rkat�s

Aneksi 03 

Krip�rat, esteret dhe hidratet e INNS, t� cilat nuk jan� t� kualifikuara n� S.H.-kapitullin e njet� sikurse edhe INNS-at p�rkat�s dhe t� cil�t jan� t� liruara nga detyrimet doganore dhe TVSH

Aneksi 04

Lista e Intermediarve Farmaceutike dmth t� komponenteve q� p�rdoren p�r prodhimin produkteve finale farmaceutike t� p�rfunduara t� cilat jan� t� liruara nga detyrimet

Aneksi 05

Certifikata Veterinare

Aneksi 06

Certifikata Fitosanitare

Aneksi 07

Leje sipas vendimit Nr. 20 dat� 09/07/2013

Aneksi 08

Agjencioni i Kosov�s p�r Produkte Medicionale (AKPM)

Aneksi 09

Licenc� p�r naft� dhe derivatet e naft�s

Aneksi 10

Autorizimi importi p�r Perkursor (AKPM)

Aneksi 11

Licenca p�r import t� narkotik�ve-L3p (AKPM)

Aneksi 12

Licenca p�r import t� narkotik�ve-L3n (AKPM)