Integrisana Tarifa Kosova - 2023

Engleski | Albanski

Deo I

Uvod Uvod

Deo II

Odeljak I Glava 01 Žive životinje
Glava 02 Meso i drugi klanični proizvodi za jelo
Glava 03 Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci
Glava 04 Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu
Glava 05 Proizvodi životinjskog porekla, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

Odeljak II Glava 06 Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično; sečeno cveće i ukrasno lišće
Glava 07 Povrće, korenje i krtole za jelo
Glava 08 Voće i jezgrasto voće za jelo; kore agruma ili dinja i lubenica
Glava 09 Kafa, čaj, mate čaj i začini
Glava 10 Žitarice
Glava 11 Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice
Glava 12 Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, seme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana
Glava 13 Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti
Glava 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

Odeljak III Glava 15 Masnoće i ulja životinjskog ili biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masti; voskovi životinjskog ili biljnog porekla

Odeljak IV Glava 16 Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka
Glava 17 Šećer i proizvodi od šećera
Glava 18 Kakao i proizvodi od kakaa
Glava 19 Proizvodi na bazi žitarica, brašna, skroba ili mleka; poslastičarski proizvodi
Glava 20 Proizvodi od povrća, voća i ostalih delova bilja
Glava 21 Razni proizvodi za ishranu
Glava 22 Pića, alkoholi i sirće
Glava 23 Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje
Glava 24 Duvan i proizvodi zamene duvana

Odeljak V Glava 25 So; sumpor; zemlja i kamen; gips; kreč i cement
Glava 26 Rude, zgure i pepeli
Glava 27 Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi

Odeljak VI Glava 28 Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala retkih zemlji, radioaktivnih elemenata i izotopa
Glava 29 Organski hemijski proizvodi
Glava 30 Farmaceutski proizvodi
Glava 31 Đubriva
Glava 32 Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje za tekstil, pigmenti i ostale materije za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i ostale zaptivne mase; štamparske boje i mastila
Glava 33 Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi
Glava 34 Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, veštački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, sveće i slični proizvodi, paste za modeliranje, "zubarski voskovi" i zubarski preparati na bazi gipsa
Glava 35 Belančevinaste materije; modifikovani skrobovi; lepkovi; enzimi
Glava 36 Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure; zapaljivi preparati
Glava 37 Proizvodi za fotografske ili kinematografske svrhe
Glava 38 Razni proizvodi hemijske industrije

Odeljak VII Glava 39 Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa
Glava 40 Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume

Odeljak VIII Glava 41 Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža
Glava 42 Proizvodi od kože; sedlarski i sarački proizvodi; predmeti za putovanja, ručne torbe i slični kontejneri; proizvodi od životinjskih creva (osim svilene bube)
Glava 43 Prirodno i veštačko krzno; proizvodi od krzna

Odeljak IX Glava 44 Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj
Glava 45 Pluta i proizvodi od plute
Glava 46 Proizvodi od slame i esparta i od ostalih materijala za pletariju; korparski i pletarski proizvodi

Odeljak X Glava 47 Celuloza drvna ili od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci i ostaci)
Glava 48 Hartija i karton; proizvodi od hartijine mase, hartije ili od kartona
Glava 49 Štampane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, kucani tekstovi i planovi

Odeljak XI Glava 50 Svila
Glava 51 Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake
Glava 52 Pamuk
Glava 53 Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna prediva i tkanine od papirnog prediva
Glava 54 Veštački ili sintetički filamenti
Glava 55 Veštačka ili sintetička vlakna, sečena
Glava 56 Vata, filc i netkani materijal; specijalna prediva; kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih
Glava 57 Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači
Glava 58 Specijalne tkanine; taftovane tekstilne tkanine; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez
Glava 59 Tekstilne tkanine, impregnisane, premazane, prevučene, prekrivene ili laminirane; tekstilni proizvodi pogodni za tehničke svrhe
Glava 60 Pleteni ili kukičani materijali
Glava 61 Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani
Glava 62 Odeća i pribor za odeću, osim pletenih ili kukičanih proizvoda
Glava 63 Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe

Odeljak XII Glava 64 Obuća, kamašne i slični proizvodi; delovi tih proizvoda
Glava 65 Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi
Glava 66 Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi delovi
Glava 67 Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja ili paperja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose

Odeljak XIII Glava 68 Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna i sličnih materijala
Glava 69 Keramički proizvodi
Glava 70 Staklo i proizvodi od stakla

Odeljak XIV Glava 71 Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima, i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac

Odeljak XV Glava 72 Gvožđe i čelik
Glava 73 Proizvodi od gvožđa i čelika
Glava 74 Bakar i proizvodi od bakra
Glava 75 Nikl i proizvodi od nikla
Glava 76 Aluminijum i proizvodi od aluminijuma
Glava 77 (Rezervisana za moguću buduću upotrebu u harmonizovanom sistemu)
Glava 78 Olovo i proizvodi od olova
Glava 79 Cink i proizvodi od cinka
Glava 80 Kalaj i proizvodi od kalaja
Glava 81 Ostali prosti metali; kermeti; proizvodi od njih
Glava 82 Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala; njihovi delovi od prostih metala
Glava 83 Razni proizvodi od prostih metala

Odeljak XVI Glava 84 Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji; njihovi delovi
Glava 85 Električne mašine i oprema i njihovi delovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, i delovi i pribor za te proizvode

Odeljak XVII Glava 86 Železničke ili tramvajske lokomotive, šinska vozila i njihovi delovi; železnički ili tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi delovi; mehanička (uključujući elektromehaničku) signalna oprema za saobraćaj svih vrsta
Glava 87 Vozila, osim železničkih ili tramvajskih šinskih vozila, i njihovi delovi i pribor
Glava 88 Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi delovi
Glava 89 Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije

Odeljak XVIII Glava 90 Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski ili hirurški instrumenti i aparati; njihovi delovi i pribor
Glava 91 Satovi i njihovi delovi
Glava 92 Muzički instrumenti; delovi i pribor tih proizvoda

Odeljak XIX Glava 93 Oružje i municija; njihovi delovi i pribor

Odeljak XX Glava 94 Nameštaj; posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svetleća tela, na drugom mestu nepomenuti ili uključeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade
Glava 95 Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi delovi i pribor
Glava 96 Razni proizvodi

Odeljak XXI Glava 97 Umetnički radovi, kolekcionarski predmeti i starina (antikviteti)

Deo III

Prilog 01 Lista međunarodnih nezaštićenih naziva(INN) doneta od svetske zdravstvene organizacije za farmaceutske supstance, koje su oslobođene od plaćanja uvozne carine i PDV
Prilog 02 Lista prefiksa i sufiksa koji, u kombinaciji sa INN-om priloga 01, označavaju soli, estere ili hidrate INN-a; ove soli, esteri ili hidrati su oslobođeni od plaćanja uvozne carine i PDV, pod uslovom da se mogu svrstati u istom 6-cifrenom hs-podbroju kao odgovarajući INN
Prilog 03 Soli, esteri i hidrati INN-a, koji nisu svrstani u isti HS-podbroj kao odgovarajući INN i koji su oslobođeni od uvozne carine i PDV
Prilog 04 Lista farmaceutskih intermediata t.j. jedinjenja upotrebljenih za proizvodnju gotovih farmaceutskih proizvoda, koji su oslobođeni od plaćanja uvozne carine i PDV
Prilog 05 Veterinarsko uverenje
Prilog 06 Fitosanitarno uverenje
Prilog 07 Dozvole za uvoz plastične vrećice u obliku vrećice bez aditiva za industrijske potrebe prema odluci Br.20 datum 09.07.2013
Prilog 08 Kosovska Agencija za Medicinske Proizvode (KAMP)
Prilog 09 Dozvole za naftu i naftne derivate
Prilog 10 Ovlascenje za uvoz precursora (KAMP)
Prilog 11 Dozvola za uvoz narkotika L3p (KAMP)
Prilog 12 Dozvola za uvoz narkotika L3n (KAMP)