Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

15 shtator 2010

Sreqko Staletoviq

Gjykata Komunale Shtërpce

kontest civil

data e senaces : 14.09.2010

vërjtje : seanca përfundoi