0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Vesti

dp
26 Travanj 2018

Svetski dan intelektualne svojine, Carina govori o dostignućima

Priština, 26. april 2018. – Carina Kosova u saradnji sa Kancelarijom za autorsko i srodna prava i Agencijom za industrijsku svojinu, nu okviru aktivnosti organizovanih u čast Svetskog dana intelektualne svojine, danas je održala završnu konferenciju aktivnosti sa ovogodišnji moto Žene u inovacijama i kreativnosti.

Generalni direktor Carine Kosova, gpd. Bahri Beriša je u svom govoru naglasio: “Efikasno sprovođenje prava intelektualne svojine je veoma važan element socijalnog i ekonomskog napretka i garancija okruženja za poštenu konkurenciju na domaćem tržištu. Osim toga, implementacija prava intelektualne svojine doprinosi stvaranju optimalnih uslova za privlačenje stranih investicija na Kosovu i predstavlja kamen temeljac u procesu integracije u Evropsku uniju.

Stoga je zaštita i poštovanje prava intelektualne svojine također usko povezana sa slobodnim tržištem, uz zaštitu ekonomskih aktera koji su nosioci prava, od nelojalne konkurencije i zaštite potrošača od krivotvorene i piratske robe. Carina je regulisala pravnu infrastrukturu i uspostavila mehanizme za zaštitu prava intelektualne svojine kako bi postigla uspeh u modernizaciji carine, u skladu sa najboljim praksama EU, kako je definisano u Smjernicama EU za carine (EU Blueprint).

Carinske vlasti kao rezultat povećane među-institucionalne saradnje i poslovne zajednice ostvarile su napredak u preduzimanju carinskih mjera za robu za koju se sumnja da krši intelektualnu svojinu. Sa uspostavljanjem pravne infrastrukture i uspostavljanjem mehanizama za zaštitu intelektualne svojine, CK je ostvarila napredak u toku godine protiv falsifikovanja i piraterije. Carina Kosova za period 2010-2017, zaustavila je robu u količini od 5 miliona komada i vredna 12 miliona evra.

Međutim, CK za zaštitu prava intelektualne svojine je posvećena da ispunjenjava obaveza i dužnosti koje proizlaze iz SSP.