0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

 1. Da li su oslobodene od carinskih dažbina n

  • Nevladine organizacije nemaju pravo na oslobađanje od carinske dažbine, i one takođe shodno Zakona 03/L-114 plaćaju  PDV, međutim oslobođene su od akciznog poreza samo za naftu, benzin, kerozin i etanol po Zakonu za Carine i Akcize br. 03/L-103.

 2. Da li se oslobada roba koja za humanitarne nam

  • Na osnovu Zakonika o Carini i akcize na Kosovu Br. 03/L-109. Dodatak A, Deo I, o oslobađanje na uvozne dažbine, član 69, roba za dobrotvorne ili humanitarne organizacije oslobađa se od uvozne dažbine, dok se to ne uzrokuje zloupotrebu ili večih poremečaja konkurencije.

 3. Koje su carinske dažbine i koliko iznose ?

  • Dažbine koje se plaćaju prilikom prelaza preko Kosovske granice su : a)Carinskoj dažbini  , podleže roba prilikom prelaza granice i naplaćuje se 10% u vrednosti robe ;
   b)Akcizni porez , je posebni selektivni porez koji se postavlja  određenoj oporezivoj robi koja se pušta u slobodnu potrošnju u cilju ispunjenja određenih efekata i plaća se u vrednosti robe ili po mernoj jedinici(specifičnoj).  
   c)PDV je porez koji se prikuplja na granicama od strane Carinske službe  na ime Poreske administracije i plaća se 16%  u vrednosti robe .

 4. Kakve dokumente treba da imam prilikom uvoza il

  • Kao prvo da biste dobili pravo na uvoz /izvoz treba da uzmete Uverenje za uvoz/izvoz ili kako se drugačije zove Carinsko uverenje (koja se uzme u kancelariji za registrovanje poslobanja pri Carinskoj službi), CMR-tovrani list, računa, lista pakovanja, EUR1-potvrda o poreklu robe iz zemalja sa kojima Kosovo je potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini( trenutno sa Makedonijom ,Albanijom , Hrvatskom Bosnom i Hercegovinom ).

 5. Koja su ograniženja u vezi sa uvozom vozila?

  • Na osnovu Zakona o Vozilima Br. 05/L-132, člana 44, stav 2: “Na Kosovu se ne mogu uvoziti vozila starija od deset (10) godina”.

 6. Kako se odreduje vrednost vozila ?

  • Vrednost vozila se određuje :
   a) na osnovu računa ako je predstavljena relana vrednost ,( vrednost transakcije ).
   b) ako nije vrednost transakcije, onda se promenjuju druge metode procenjivanja .

 7. Kao se oslobadaju od naplate vozila za lica sa

  • Vozila se oslobađaju samo ako  lice  ima status hendikepiranog lica, vozilo je prilagođeno potrebama hendikepiranog lica koji uvozi. Ograničenje postoji i za ove subjekte.Napomena : vozila za lica pod pratnjom ( koji nisu u stanju da voze vozilo ) nemaju pravo na oslobađanje i ako posedoju dokumenat za nesposobnost .

 8. Od kojih dažbina sam osloboden prilikom u

  • Ukoliko je roba uvezena iz zemalja CEFTA i to je dokazano potvrdom o poreklu robe (EUR1) od dotične zemlje onda se oslobađa od carinske dažbine od 10%.

 9. Kada imam pravo da se žalim za neko nezad

  • Uvek kada mislite da postoje nepravilnosti u vezi sa carinskim postupcima, možete da podnesete pismeni zahtev Carinskoj službi , i to možete da predajete u dotičnoj carinskoj ispostavi ili kod administrativne kancelarije Carinske službe koja se nalazi u Upravi CSU-a.

 10. Šta se dešava sa oduzetom robom?

  • Na početku se oduzeta roba skladišti u magacinu CSU. Ako se radi o prehrambenim proizvodima rok korišćenja se najpre utvrđuje, a Ministarstvo poljoprivrede se kontaktira (Veterinarsko-sanitarna agencija) da se proveri da li se roba može prodati ili ne. Ako se radi o drugoj robi (takođe prehrambenoj) uvek kad je u toku žalbeni postupak, onda se očekuje rešenje od Pravnog direktorata, odnosno Nezavisnog odbora za žalbe.