0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Lica sa posebnim potrebama

Osoblje sa posebnim potrebama

– Vozilo za hendikepirane osobe
– Pravni osnov

Zakonik br. 03/L-109, o Carini i akcizama na Kosovu, Aneks “A”, član 78, stav 1 i 2.

Potrebni dokumenti-

– Odluka nadležnog organa ili Komisije (mišljenje ekipe lekara UKCK), koji potrvđuje telesne povrede.

– Ako je osoba korisnik invalidske penzije, odluke od strane Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu- MRSZ.

– Saobračajna dozvola vozila

– Vozačka dozvola.

– Knjižica od HANDIKOS-a

– Atest od strane nadležnog organa, koji potvrđuje da je vozilo odgovara lice za upravljanje sa posebnim potrebama.

– Pismena izjavu da prethodno nije koristio ovo pravo.

 

Napomena: Vozila oslobođena od carine “Ne može se dati na zajam, u zakup ili preneti drugoj osobi”.

Uvoz iz organizacije – invalidska kolica, artikli hednikepiranih osoba

 

Pravni osnov: Zakonik br. 03/L-109, o Carini i akcizama na Kosovu, Aneks “A”, član 76, stav 1, i član 78.

 

 

– Potrebni dokumenti

 

– dokument (sertifikat) koji potvrđuje status subjekata, organizacije ili institucije za pružanje pomoći ili drugu vrstu pomoći za rehabilitaciju.

– Pismena izjava da uvezene robe namenjene isključivo za upotrebu, ili da pruža besplatnu pomoć i rehabilitaciju za osobe sa invaliditetom,

– U slučaju donacije, akt donacije (original) sa referencima za primaoca donacije, račun ili bilo koji drugi dokument kada Carina smatra potrebnim).

-Napomena: U određenim slučajevima Carina može zahtevati dodatne dokumente u zavisnosti od vrste robe koja se uvozi.

 

 

a) Ratni invalidi: Vozila

–  saobračajna dozvola vozila,

–  vozačka dozvola,

–  knjižica o članstvu OVK

– Potvrda od Organizacije ratnih veterana za oslobađanje vozila od carine.

– Odluka Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSZ) koja potvrđuje da je podnosilac prijave je korisnik invalidske penzije (Odluka da ima i mišljenju ekipe lekara).

– Pismena izjava potpisana od strane korisnika oslobađanja, navodeći da nije koristio prethodno ovo pravo.

 

1. Pravni osnov Zakonik br. 03/L-109, o Carini i akcizama na Kosovu, član 4, stav 10; ZCA Aneks A: član 76, stav 1, član 78, stav 1, tačka pika ‘b’ i član 134, stav f).  Zakon Br. 04/L-054, član 1, stav 1.7 i član 6, stav 2 Zakon o statusu i pravima palih boraca.

Napomena: Vozila oslobođena od carine “Ne može se dati na zajam, u zakup ili preneti drugoj osobi”.

 

 

Roba za dobrotvorne ili humanitarne organizacije; roba namenjena za slepe i drugim hendikepiranim licima, invalidska kolica, artikli za hedikepirane osobe

 

– Dokument (sertifikat) koji potvrđuje status subjekata, organizacije ili institucije za pružanje pomoći ili drugu vrstu pomoći za rehabilitaciju.

– Pismena izjava da uvezene robe namenjene isključivo za upotrebu, ili da pružabesplatnu pomoć i rehabilitaciju za hendikepriane osobe,

– U slučaju donacije, akt donacije (original) sa referencima za primaoca donacije, račun ili bilo koji drugi dokument kada Carina smatra potrebnim).

Pravni osnov: Zakonik br. 03/L-109, o Carini i akcizama na Kosovu, Aneks ‘A’, član 76, stav 1, član 78.