0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Ratnih invalida

Pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na putničkog vozila za ratnih invalida

Za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za kategoriju lica sa posebnim potrebama (ratni invalidi) koji imaju pravo na oslobađanje je propisano zakonom br. 04/L-054 o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, civilnih žrtava i njihovih porodica, dopunjen Zakonom br. 04/L-172 i odredbe člana 76-81 Aneksa A, Zakonika o carini i akcizama br. 03/L-109.

Trenutni zakon na snazi na osnovu kojih radi i Carina Kosova precizno utvrđuje uslove, način i postupak za oslobađanje od carina za kategoriju ratnih vojnih invalida OVK, kao i osobe sa hendikepom.

Zakon br. 04/L-054, stav 2 član 6 glasi: „Oslobadjanje od poreza i carina specijalnih vozila za licnu upotrebu (jedan automobil u svakih pet (5) godina, kao i ortopedske opreme su prava koje ostvaruju invalidi OVK iz grupa I do VII u zavisnosti od stepena invalidnosti odredjenom po članu 10 ovog zakona”.

Ovo pravo ratnih vojnih invalida OVK i prema drugim važećim zakonskim propisima priznaje za potrebe njihovog resocijalizaciju u društvenom životu jednom u 5 godina. Pošto je vozilo oslobođeno na toj osnovi je za ličnu upotrebu, ova privilegija ne može da se upotrebiti ili koristi od drugog lica ili provodnika moguće za kategoriju osoba sa invaliditetom, ako i (civil) koji je, zbog stope 100% invalidnosti moraju da imaju praćenje, jer zakon nije uključio u kategoriji izuzetaka. Potreba za posedovanje vozačke dozvole je propisana ZCA, član 78, stav 2, tačka b, paragraf 3, koji propisuje da dokumenti za registraciju osim napomene da je vozilo namenjeno za invalid, ne može biti pozajmljena, dati na zakup ili preneti na druga lica, mora da ispuni i uslov da je ovlašćeni korisnik vozila da pruži podatke za ime, prezime i broj vozačke dozvole, uzimajući u obzir činjenicu da je sticanje privilegija se odnosi na ličnu upotrebu vozilo od strane korisnika.

Ova odredba jasno definiše pravo izuzeća od poreza i carine za ratnih vojnih invalida OVK za specijalnih vozila za lične upotrebe za kategorije koje imaju stepen invaliditeta ili procenat telesne povrede od 20% do 100%, kao što je definisano u stav 1. člana 10. ovog zakona.

Period od 5 godine kao odlučujuća u okviru kojeg može da se koristi privilegija carinjenja vozila bez carine je definisano u stavu 2. člana 6. Zakona br. 04/L-054, zatim u Administrativnom uputstvu Ministarstva ekonomije i finansija, u kojem se navodi da je pravo da budu izuzeti od carinske uvoznih dažbina u skladu sa članom 74-81 Aneksa A, Zakonika o carina i akciza će imati ratnih vojnih invalida OVK koji imaju statsu ratnog invalida priznat od strane institucija Republike Kosovo, i člana 5. Ovog zakona glasi: “Oslobađanje od uvozne carinske dažbine dozvoljava jednom u pet godine” kraj citata.