0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Ankese/Kerkese [sr]

Fill in the formular*Bashkangjitni DokumentinAccepted Files Types:


pdf, doc(x), jpg...

Unë deklaroj se,

Informacioni i dhënë prej meje është i vërtetë dhe i saktë bazuar në dijeninë time. Unë kuptoj se çdo keqparaqitje, fshehje apo deklaratë e pavërtetë mund të përbëjë shkak për mospranimin e aplikimit tim apo për ndërprerje të marrëdhënies së punësimit. Unë kuptoj se ky proçes aplikimi online është funksionalisht i njëjtë me dhënien e firmës sime.