0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

CEFTA

Sporazumi o slobodnoj trgovini

Sa ciljem razvoja i jačanja prijateljskih odnosa, naročito na polju ekonomske i trgovinske saradnje, održavajući ekonomske principe tržišta, želje da se aktivno učestvuje u međunarodnom procesu ekonomske integracije, kao i pronalaženju načina i puteva za jačanje ovog procesa, UNMIK je u ime Privremenih Institucija Samouprave Kosova do sada uspeo u realizaciji četiri bilateralnih Sporazuma o Slobodnoj Trgovini i jednog multiratelarnog kako bi se implementacijom istih negde sredinom 2007 zamenile oni bilateralni.

Sporazumi o Slobodnoj Trgovini koji se implementiraju su sledeći:

•    Sa Republikom Albanijom od dana 01.10.2003
•    Sa Republikom Makedonijom od dana 03.08.2005
•    Sa republikom Hrvatskom od dana 01.11.2006 i
•    Sa Republikom Bosnom i Hercegovinom od dana 12.12.2006

Vredi naglasiti da su Sporazumi o slobodnoj Trgovini sa Albanijom i Bosnom i Hercegovinom u potpunosti slobodni za sve artikle kao kako poljoprivrednih (poglavlja od 1 do 24) tako i industrijalnih (poglavlja od 25 do 97).

Dok se SST sa Makedonijom i Hrvatskom imaju nekoliko organičenja za nekoliko navedenih proizvoda i onih proizvoda koji se uvoze sa ova dva mesta, dok se za proizvode koji potiču sa Kosova nema nikakvih ograničenja kada se izvoze u ova dva mesta sto znači da su oslobođeni Carinskih dažbina.

Roba koja se uvozi iz Republike Makedonije koja podleže Carinskim dažbinama u iznosu od 6% do 1 Januara 2008 su:

 • Industrijski proizvodi poglavlja 2710 i
 • Poljoprivredni proizvodi poglavlja: 04070030; 07031019; 07031090; 07049010; 07096010; 070096091; 2204.

Roba koja se uvozi iz Republike Hrvatske koja podleže Carinskim dažbinama u iznosu od 6% do 1 Januara 2008 su:

 • Industrijski proizvodi poglavlja 2710; 3402; 8418.
 • Dok se poljoprivredni proizvodi koji se uvoze iz Republike Hrvatske podležu Carinskim dažbinama u iznosu od 10% su proizvodi iz poglavlja:
 • 0401; 0405; 0406; 1602; 2005.

Regionalni Sporazum o Slobodnoj Trgovini ili kako se drugačije zove CEFTA Sporazum koji je potpisan 19 decembra 2006 gde se Kosovo nalazi kao ravnopravni član sa mestima u Regionu.

CEFTA Sporazum je potpisan od sledećih strana:

 • Hrvatska
 • Bosna i Hercegovina
 • Moldavija
 • Srbija
 • Crna Gora
 • Kosovo
 • Makedonija
 • Albanija
 • Bugarska 1
 • Rumunija 2

ali pošto su se dve poslednje zemlje pridružile Evropskoj Uniji čime se i uklanjaju sa ove liste. Vredi naglasiti da Sporazumi imaju sve postojeće dodatke bilateralnih Sporazuma.