0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Mallrat e falsifikuara dhe pirate

Dispozitat e Ligji nr.06/L-015 Mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale nuk zbatohen për: mallrat të cilat janë liruar në qarkullim të lirë nën regjimin e përdorimit të veçantë përfundimtar, mallrat e natyrës jo-komerciale që gjenden në bagazhin personal të udhëtarëve dhe mallrat të cilat janë prodhuar nga një person me pëlqimin e bartësit të së drejtës apo për mallra, të cilat janë prodhuar nga një person i autorizuar ligjërisht nga bartësit i së drejtës për prodhimin e një sasie të caktuar të mallrave, në tejkalim të sasive për të cilat është rënë dakord ndërmjet personit dhe bartësit të së drejtës.

Ligji Nr.06-L-015 Mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale

test