0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Kodi doganor dhe akcizave

  • 01 korrik 2014

    Udhëzim Administrativ 11-2009 për implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës

  • 01 korrik 2014

    03-L-109 Kodi Doganor dhe Akcizave të Kosovës

  • 26 qershor 2014

    Ligji Nr. 04/L099 Për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Nr 03/L-109 Doganor dhe Akcizave të Kosovës

test