0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Statistikat – Open Data

Dogana e Kosovës për çdo vit përpilon një raport vjetor i cili përmban të dhënat kryesore për zhvillimet në Doganë gjatë atij viti. Këto raporte vjetore janë forma më e mirë e transparencës, sepse gjithë aktiviteti është i përmbledhur në një raport të vetëm i cili bëhet publik.

Dogana ka vazhduar ndërtimin e filluar prej 5 vitesh duke përmirësuar performancën dhe që nga viti 2000 ka mbledhur mbi 2 miliard euro për Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës. Mesatarja e shpenzimeve për mbledhje ka qenën nën 1 ½ cent për secilin euro të mbledhur.

Gjatë viteve CAFAO- UNMIK dhe Dogana kanë zhvilluar një grup të shkëlqyer të menaxherëve dhe oficerëve profesional të cilat janë të përkushtuar në punën e tyre. Përpjekjet e tyre tregojnë që ata janë të përkushtuar që Dogana e Kosovës të plotëson standardet e UE.