0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Misioni

prushi

Dogana e Kosovës ka një mision të gjerë, duke filluar nga mbrojta e shtetit, ekonomisë dhe qytetarëve. Pra, misioni i Doganës së Kosovës mund të ndahet në dy kategori kryesore:

Kontributi në çështjet ekonomike

  • Mbledhja e taksave doganore: si, Taksa doganore, Tatimit mbi vlerën e shtuar; Akcizën  për Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës.
  • Kontrollimi  importit dhe eksportit, mbroja e ekonomisë; mbrojta e markave tregtare etj.
  • Statistika të sakta mbi tregtinë me jashtë.

Kontributi për sigurinë

  • Luftimi i aktiviteteve ilegale
  • Rritja e sigurisë përmes prezencës në pikat kufitare; luftimi I krimit kufitar; luftimi I trafikut të drogës etj.
  • Mbrojta e popullatës dhe ambientit, parandalimi kontrabandimit të armëve dhe substancave eksplozive
  • 27 maj 2009

    Misioni i Doganës