0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Lirimet e lëndës së parë

  • 16 shtator 2016

    UA Nr. 03/2015, Nenit 48, janë përcaktuar kushtet dhe detajet tjera për mënyrën e realizimit të këtyre të drejtave ligjore. Bazuar në dokumentin e aprovimit për lirim nga TVSH të lëshuar nga ATK, Dogana do të lirojë mallrat nga TVSH-j

  • 16 shtator 2016

    Ligjit për TVSH Nr. 05/L-037, publikon listat e bizneseve që u janë aprovuar kërkesat për lirime të TVSH-së në importim të mallërave për Lëndë të parë dhe Pajisje të Teknologjisë Informative.