Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Ligjet dhe aktet tjera

 • 03 September 2021

  U.A MF-NR. 03/2019 PËR PROCEDURAT E REALIZIMIT TË TË DREJTAVE NË LEHTËSIMET DOGANORE DHE TATIMORE PËR INVALIDËT E LUFTËS

 • 03 September 2021

  U.A (MINT) Nr. 02/2021 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SUBJEKTET QË MERREN ME TREGTIMIN E DUHANIT DHE PRODUKTEVE TE TIJ

 • 27 August 2021

  Udhëzuesi i brendshëm nr. 43/2017 për procedurën e lejimit të autorizimit për eksportuesin e aprovuar

 • 02 June 2008

  Ligji Nr.03/L-033 për Statusin,Imunitetet dhe Privilegjet e Misioneve Diplomatike,Konsulore dhe Personelin e Kosovës dhe Praninë Ndërkombëtare Ushtarake si dhe Personelin e saj

 • 12 July 2010

  Ligji nr.03-L-220 Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-112 për tatimin e normës së akcizës

 • 23 May 2018

  Ligji Nr.06-L-015 Mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale

 • 01 June 2017

  Udhëzimi Administrativ 38/2017

 • 14 November 2011

  Ligji Nr.04-L-021 Për akcizën në produktet e duhanit