0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Ligjet dhe aktet tjera

 • 02 qershor 2008

  Ligji Nr.03/L-033 për Statusin,Imunitetet dhe Privilegjet e Misioneve Diplomatike,Konsulore dhe Personelin e Kosovës dhe Praninë Ndërkombëtare Ushtarake si dhe Personelin e saj

 • 12 korrik 2010

  Ligji nr.03-L-220 Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-112 për tatimin e normës së akcizës

 • 23 maj 2018

  Ligji Nr.06-L-015 Mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale

 • 01 qershor 2017

  Udhëzimi Administrativ 38/2017

 • 14 nëntor 2011

  Ligji Nr.04-L-021 Për akcizën në produktet e duhanit

 • 25 nëntor 2011

  Ligji Nr.04/L-041 Për prodhimin,grumbullimin,përpunimin dhe tregtimin e duhanit

 • 31 dhjetor 2011

  Ligji Nr.04/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve,Invalidëve ,Veteranëve,Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,Viktimave Civile dhe Familjarëve të tyre

 • 19 prill 2012

  Udhëzimi Administrativ Nr.04/2012 Për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për subjektet që merren me tregtimin e duhanit

test