Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Kodi doganor dhe Akcizave

 • 07 December 2018

  UA Nr. 06/2013 për plotësimin dhe ndryshimin e anekseve 18 dhe 19 të UA Nr. 11/2009 për implementimin e kodit doganor dhe i akcizave në Kosovë

 • 07 December 2018

  UA (QRK) Nr. 04/2014 për përcaktimin e kostos së shpenzimeve të transportit të mallrave të importuara

 • 07 December 2018

  Plotësim ndryshim i UA Nr. 11/2009 për implementimin e Kodit Doganor dhe Akcizave

 • 07 December 2018

  Udhëzimi administrtiv Nr. 4/2010 për implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave

 • 07 December 2018

  UA MF- Nr.05/2014 për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ nr. 11/2009 për implementimin e kodit doganor dhe të akcizave, të plotësuar dhe ndryshuar me udhëzimin administrativ nr. 05/2010 dhe me UA Nr. 06/2013

 • 21 November 2018

  LIGJI NR. 04/L -273 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË NDËRLIDHEN ME MANDATIN E MISIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN PËR SUNDIMIN E LIGJIT NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

 • 21 November 2018

  Ligji Nr. 04/L-115 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJEVE QË KANË TË BËJNË ME PËRFUNDIMIN E MBIKËQYRJES NDËRKOMBËTARE TË PAVARËSISË SË KOSOVËS

 • 10 November 2008

  Kodi Doganor dhe i Akcizave të Kosovës Nr.03/L-109