Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Aktet nënligjore që e implementojnë KDA-NË

 • 09 September 2022

  UA nr.76/2022 për plotësimin dhe ndryshimin e UA MF (DK) nr.59/2019 për kryerjen e procedurave doganore dhe funksionimin e zyrës doganore të Kosovës në Portin e Durrësit dhe Porto Romano, të mallrave që destinacion kanë lëshimin në qarkullim të lirë në RK

 • 09 September 2022

  UA nr.75/2022 për plotësimin dhe ndryshimin e UA nr. 55/2019 i ndryshuar me UA nr.65/20; nr.67/21;nr.70/21;nr.71/21; nr.72/22;nr.73/22 dhe nr.74/22 për përcaktimin e vendeve ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët dhe afati kohor për paraqitjen e mallrave ne Doganë.

 • 16 August 2022

  UA MF (DK) NR.73/2022 për plotësim ndryshimin e UA Nr.55/2019 i ndryshuar me UA Nr.65-67-70-71-72 për përcaktimin e vendeve ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët dhe afati kohor për paraqitjen e mallrave në Doganë.

 • 16 August 2022

  UA MF (DK) NR.74/2022 për plotësim ndryshimin e UA Nr.55/2019 i plotësuar dhe ndryshuar me UA Nr.65,67,70,71,72,73 për përcaktimin e vendeve ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët dhe afati kohor për paraqitjen e mallrave në Doganë.

 • 16 August 2022

  UA MF (DK) NR.72/2022 për plotësimin dhe ndryshimin e UA Nr.55/2019 i ndryshuar me UA Nr.65-67-70-71 për përcaktimin e vendeve ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët dhe afati kohor për paraqitjen e mallrave në Doganë.

 • 16 August 2022

  UA MF (DK) NR.71/2022 për plotësimin dhe ndryshimin e UA Nr.55/2019 i ndryshuar me UA Nr.65-67-70 për përcaktimin e vendeve ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët dhe afati kohor për paraqitjen e mallrave në Doganë.

 • 16 August 2022

  Aneksi i UA 71-2021

 • 16 August 2022

  UA MF (DK) NR.70/2022 për plotësimin dhe ndryshimin e UA Nr.55/2019 i ndryshuar me UA Nr.65-67 për përcaktimin e vendeve ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët dhe afati kohor për paraqitjen e mallrave në Doganë.