0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Aktet nënligjore që e implementojnë KDA-NË

 • 23 gusht 2017

  UA 38.2017 – Pyetesori per vetevleresim Serbisht

 • 23 gusht 2017

  UA 38.2017 – Pyetesori per vetevleresim Anglisht

 • 23 gusht 2017

  UA 38.2017 – Pyetesori per vetevleresim Shqip

 • 23 gusht 2017

  UA 38.2017 – Kerkesa per Aplikim Anglisht

 • 23 gusht 2017

  UA 38.2017 – Kerkesa per Aplikim Serbisht

 • 23 gusht 2017

  UA 38.2017 – Kerkesa per Aplikim Shqip

 • 23 gusht 2017

  UA 38.2017 Per dhenien e Autorizimit per fitimin e statusit te Operatorit te Autorizuar Ekonomik

 • 23 gusht 2017

  UA 35.2016 Per ndryshimin dhe plotesimin e UA 08.2013. UA92.2011.VendetOraretRrugetAfatiKohor per paraqitjen e mallerave te sjella ne Kosove