Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Aktet nënligjore që e implementojnë KDA-NË

 • 15 March 2022

  UA 64-2020 për plotësimin dhe ndryshimin e UA 62-2019 mbi regjistrimin e obliguesve doganor dhe perfaqësuesve në procedurë doganore

 • 15 March 2022

  UA 62-2019 mbi regjistrimin e obliguesve doganor dhe përfaqësuesve në procedurë doganore

 • 16 February 2022

  UA MFPT- NR.02/2022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UA NR. 11/2009 PËR IMPLEMENTIMIN E KODIT NR. 03/L-109 DOGANOR DHE I AKCIZAVE, I PLOTËSUAR DHE NDRYSHUAR ME UA NR. 05/2010, UA NR. 06/2013 DHE ME UA NR.05/2014

 • 01 October 2021

  U.A (MEA) Nr.11/2020 Për përcaktimin e kërkesave teknike dhe kërkesave tjera për qeset e plastikës

 • 03 July 2020

  Vendimi për plotësim ndryshim të shtojcës 15 të aneksit 19 të UA 062013 & Shtojca 15- Kodet Fiskale nacionale

 • 29 November 2017

  Udhezues i brendshem Nr 40/2017 per Zbatimin e kamatvoneses (interesit) dhe Administrimin e borxhit

 • 29 November 2017

  Udhëzues për Operatorët Ekonomik të Autorizuar

 • 29 November 2017

  UA 44/2017 Per ndryshimin e dhe plotesimin e UA 86/2017 qe percakton obligimin e vendosjes se shenjave kontrolluese fiskale-banderolave ne pijet alkoolike