Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Aktet nënligjore që e implementojnë KDA-NË

 • 03 July 2020

  Vendimi për plotësim ndryshim të shtojcës 15 të aneksit 19 të UA 062013 & Shtojca 15- Kodet Fiskale nacionale

 • 29 November 2017

  Udhezues i brendshem Nr 40/2017 per Zbatimin e kamatvoneses (interesit) dhe Administrimin e borxhit

 • 29 November 2017

  Udhëzues për Operatorët Ekonomik të Autorizuar

 • 29 November 2017

  UA 44/2017 Per ndryshimin e dhe plotesimin e UA 86/2017 qe percakton obligimin e vendosjes se shenjave kontrolluese fiskale-banderolave ne pijet alkoolike

 • 29 November 2017

  Udhezues i Brendshem 43/2017 Per proceduren e lejimit te Autorizimit per Eksportuesin e Aprovuar

 • 29 November 2017

  Udhezues i Brendshem MF (DK) 42/2017 Per procedurat e kthimit te hyrave

 • 23 August 2017

  Pyetësori për vetëvlerësim për Operatorët e Autorizuar Ekonomik

 • 23 August 2017

  UA 38.2017 – Kerkesa per Aplikim Anglisht