Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Aktet nënligjore që e implementojnë KDA-NË

 • 05 September 2023

  UA (DK) nr.80/23 për për plotësimin dhe ndryshimin e UA MF (DK) nr. 56/2019 i ndryshuar me UA nr.70/2021 dhe nr.76/2022 për kryerjen e procedurave doganore dhe funksionalizimin e zyrës doganore të Kosovës në portin Durrësit, sektori i trageteve, sektori i anijeve,sektori i kontejnerëve dhe Porto Romano, të mallrave që destinacion kanë lëshimin në qarkullim të lirë në Republikën e Kosovës

 • 22 August 2023

  UA nr.79/23 për plotësimin dhe ndryshimin e UA nr. 55/19 i ndryshuar me UA nr. 65/20;nr.67/20,nr.70/21……nr.75/2022 për përcaktimin e vendeve ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët.

 • 24 April 2023

  UA MF (DK) Nr. 78/2023 që përcakton obligimin e vendosjes së shenjave kontrolluese fiskale (banderolave) në pijet alkoolike

 • 30 March 2023

  Lista e mallrave të lejuara me procedurë të thjeshtëzuar- 2022

 • 30 March 2023

  Lista e mallrave të lejuara me procedurë të thjeshtëzuar- 2019

 • 09 September 2022

  UA nr.76/2022 për plotësimin dhe ndryshimin e UA MF (DK) nr.59/2019 për kryerjen e procedurave doganore dhe funksionimin e zyrës doganore të Kosovës në Portin e Durrësit dhe Porto Romano, të mallrave që destinacion kanë lëshimin në qarkullim të lirë në RK

 • 09 September 2022

  UA nr.75/2022 për plotësimin dhe ndryshimin e UA nr. 55/2019 i ndryshuar me UA nr.65/20; nr.67/21;nr.70/21;nr.71/21; nr.72/22;nr.73/22 dhe nr.74/22 për përcaktimin e vendeve ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët dhe afati kohor për paraqitjen e mallrave ne Doganë.

 • 16 August 2022

  UA MF (DK) NR.73/2022 për plotësim ndryshimin e UA Nr.55/2019 i ndryshuar me UA Nr.65-67-70-71-72 për përcaktimin e vendeve ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët dhe afati kohor për paraqitjen e mallrave në Doganë.