0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Legjislacioni

  • 18 korrik 2018

    Udhëzimi administrativ (MF) Nr. 53/2018 për zbatimin e ligjit Nr.06/L-015/2018 për masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale

  • 24 maj 2018

    Ligji Nr.06-L-015 Mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale

test