Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Bordi i pavarur për rishqyrtim

25 tetor 2010

NNPT Lesna Ing Af-PrishtinË

Numeri i lendes 06.1.4/1223 me date 17.07.2008

Senca eshte mbajtur me date 21.10.2010