Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Lajme

24 January 2009

KODI DOGANOR DHE I AKCIZAVE TË REPUBLIKËS SË KOSOV

 

 

 

 

 

 

 

Kodi Doganor dhe i Akcizës është zhvilluar duke inkorporuar principet bazike për modernizimin e Administratës doganore prej WCO  Konventës ndërkombëtare te njohur  si konventa e Kjotosë dhe Marrëveshja e përgjithshëm për tarifa dhe tregti të njohur si GATT.  Kodi I doganave dhe Akcizës krijon kushtet për zhvillimin të bizneseve dhe investimeve, gjithashtu ka për qellim mbrojtjen e Ekonomisë në Republikën e Kosovës pa krijuar barriera shtesë administrative.
Në te kaluarën fuqitë e oficereve doganore, te drejtat dhe obligimet e subjekteve kane qene te shpërndara neper shume Rregullore te UNMIK – ut te sjella në kohe te ndryshme, tani  shumica e tyre janë përmbledhur dhe janë inkorporuar në Kodin e Doganave dhe Akcizës te  Republikës së Kosovës.  Te gjitha kompanit janë te obliguar qe Dokumentet doganore ti ruajnë për 5 vite për qellim te kontrollës nga dogana.
Krijimi i lehtësirave për shfrytëzimin e procedurave me ndikim ekonomike dhe  stimulim për subjektet e afarizmit te tregtisë se jashtme qe respektojnë dispozita ligjore doganore për shfrytëzim te procedurave te thjeshtësuara.
Dënimet janë me te larta me dispozitat e këtij kodi se qe kane qene me dispozitat e kodit te vjetër Doganor Rregullorja e UNMIK – ut 2004/1, qëllimi I tyre nuk është dënues por edukues dhe janë ne përputhje me objektivat e Dokumentit te Verdhe te Komisionit Evropian për vitin 2009. Kemi dy procedura kundërvajtës

1. procedura e shkurte apo mandatore, dhe
2. procedura e rregullte.

Kodi shkurtimisht >>> 

IMG_0060.jpg