Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Mundësi punësimi

Nov

15

2017

NJOFTIM MBI ZGJATJEN E AFATIT TË KONKURSIT TË JASHTËM

Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe mbështetur ne nenin 22, paragrafin 3 të Rregullores 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit të Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës zgjatë afatin e konkursit të jashtëm të publikuar me nr. 444/30.10.2017, për vendet e punës:

Titulli i vendit të punës: Administrator i TI-së për Siguri

Numri i pozitës së kërkuar: 1 (një) pozitë e karrierës

Numri i Referencës: TIK290/JP00030692

 

Titulli i vendit të punës: Specialist i TI-së – Databaza

Numri i pozitës së kërkuar: 1 (një) pozitë e karrierës

Numri i Referencës: TIK470/JP00030695

                                                    

Konkursi zgjatet për 7 ditë, afati i fundit për aplikim: 21.11.2017.

Kërkesat e arritura pas afatit nuk do të shqyrtohen;

Kërkesat e pakompletuara refuzohen.

 

Dogana e Kosovës me rastin e publikimit të këtij konkursi, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në  Republikën e Kosovës.

 

Komunitetet jo shumicë dhe pjestarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin civil të Republikës së Kosovës.

Data e shkadimit 21/11/2017