Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Mundësi punësimi

Apr

28

2018

NJOFTIM MBI ZGJATJEN E AFATIT TË KONKURSIT TË JASHTËM

NJOFTIM MBI ZGJATJEN E AFATIT TË KONKURSIT TË JASHTËM

 

Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe mbështetur ne nenin 22, paragrafin 3 të Rregullores 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit të Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës zgjatë afatin e konkursit të jashtëm të publikuar me nr. 639/12.04.2018, për vendet e punës:

 

  • Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë i BNJ për çështje e Marrëdhënies së Punës
  • Numri i Referencës: PE/020
  • Numri i pozitës së kërkuar: 1 (një) pozitë e karrierës

 

  • Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë i BNJ për çështje Llogaritare dhe të Pagesave
  • Numri i Referencës: PE/020                                          
  • Numri i pozitës së kërkuar: 1 (një) pozitë e karrierës

Konkursi zgjatet për 7 ditë, afati i fundit për aplikim: 04.05.2018.

Kërkesat e arritura pas afatit nuk do të shqyrtohen;

Kërkesat e pakompletuara refuzohen.

 

Dogana e Kosovës me rastin e publikimit të këtij konkursi, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Republikën e Kosovës.

 

Komunitetet jo shumicë dhe pjestarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin civil të Republikës së Kosovës.

Data e shkadimit 04/05/2018