Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Lajme

16 December 2011

INFORMATË

Dogana e Kosovës ne kuadër te strategjisë se vet, e ka dhe objektivin për lehtësimin e tregtisë ndërkombëtare, përkatësisht mundësimin e qarkullimit te lire te mallrave me procedura administrative doganore sa me te thjeshta e cila do te ndikoje si ne efikasitetin e punës se Doganës ponjashtu dhe për subjektet e afarizmit te tregtisë se jashtme.

Andaj dokumentet qe tani e tutje duhet bashkangjitur deklaratës doganore dhe qe janë te obligueshme me nenin 123 te UA 11/2009 për implementimin e Kodit Doganor dhe te Akcizave Nr. 03/L-109 janë:

a)      Fatura ne baze te se cilës deklarohet vlera doganore e mallrave, sipas nenit 91 te këtij akti

b)       Deklarata për vlerat doganore te mallrave te deklaruara, sipas nenit 88 te këtij akti

c)      Dokumentet e kërkuara për aplikimin e aranzhimeve preferenciale tarifore (EUR 1)

d)     Te gjitha dokumentet e kërkuara për aplikimin e dispozitave qe rregullojnë lirimin për qarkullimin e lire te mallrave te deklaruara ( Certifikata veterinare, sanitare fitosanitare, licencat e ndryshme qe janë kusht për lëshimin e mallit ne qarkullim te lire).

Kurse çdo operator ekonomik qe është i regjistruar ne sistemin doganor elektronik te përpunimit te dhënave nuk ka  nevoje qe DUD-it t’i bashkangjes certifikatat e doganës për import – eksport dhe atë te TVSH-se.

Dokumentet e kërkuara për Eksport janë:

  1. Deklarata e Eksportit
  2. Fatura përcjellëse e mallit
  3. EUR 1, vetëm me kërkesë te palës

Kurse do te eliminohen dokumentet e kërkuara deri me tani sic janë:

–          Dokumenti i ngarkimit te mallit

–          Kontrata ndërkombëtare e ngarkese se mallrave përmes transportit rrugor

–          Flete ngarkesa e mallrave

–          Kërkesa e fletëpagesës se Terminalit

Kjo Urdhëresë do te hyje ne fuqi me date 1 Nëntor 2011.