Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

27 gusht 2013

Gjykata Tehmelore Ferizaj-Dega kacanik

seancë kontestimore