Republic of Kosovo / Ministry of Finance, Labour and Transfers

Kosovo Customs

Telephone number to report corruption and smuggling

0800 500 95
Free call

Procedures with economic impact

 • 24 May 2008

  Application for authorisation to use the processing uder customs control procedure

 • 24 May 2008

  Application for authorisation to use the inward processing procedure

 • 24 May 2008

  Application for authorization to use the outward processing procedure

 • 24 May 2008

  Dokumentacioni percjelles i nevojshem per aplikim

 • 24 May 2008

  Kerkesa per objekte te DMA

 • 24 May 2008

  Kerkesa per tregtarë te autorizuar

 • 24 May 2008

  Lirimi në Qarkullim të lirë

 • 24 May 2008

  Nenshkrimet