0800 500 95

Telephone number to report
corruption and smuggling

Republic of Kosovo / Ministry of Finance

KOSOVO CUSTOMS

ZBD Aeroporti

Zhgjedh Degën Doganore*

contact us

Sektorin për Informim në shërbimin e juaj:

+381 – 38 540 350

+381 – 38 540 350

+381 – 38 540 350

Zyra për Media Adriatik Stavileci

+ 381 38 541 031

Qendra operative

+ 377 – 45 550 708

+ 377 – 45 550 709

+ 377 – 45 550 711

+ 377 – 45 550 712
Address

Adresa

P.O. Box 000, Prishtinë, Kosovë

info@dogana-rks.net