Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Dogana sqaron se Auditori i përgjithshëm ka dhënë opinionin e pamodifikuar për auditimin në doganë gjatë vitit 2017

Lajme

18 June 2018

Dogana sqaron se Auditori i përgjithshëm ka dhënë opinionin e pamodifikuar për auditimin në doganë gjatë vitit 2017

16 qershor 2018, Prishtinë pas raportimeve në disa portale online ku janë publikuar disa të gjetura për doganën  sipas raportimit të auditorit të përgjithshëm, disa portale nuk referohen në raportin zyrtar aspak dhe shtrembërojnë të vërtetëm, siç është në raport por publikojnë të ,,gjetura” që nuk  janë askund në raportin e auditorit të përgjithshëm.

Opinion i auditorit për vitin 2017 (faqe 4  burimi http://www.zka-rks.org/wp-content/uploads/2018/06/RaportiAuditimit_DOG_2017_Shqip.pdf)

Fillimisht ju njoftojmë se raporti final i auditorit është mjaft profesional dhe nuk ka gjetur asnjë shkelje serioze, materiale dhe është raporti më i mirë për disa  vitet e fundit. Opinioni i auditorit është i pamodifikuar qe do te thotë se pasqyrat financiare paraqesin pamje të drejte dhe ligjore, ku krahasuar me vitet paraprake raporti -opinioni ka qenë me theksim te çështjes.

Në raport janë disa të gjetura ne aspektin procedural por që nuk janë materiale, që kane pas efekt ne taksa apo të hyra, siç është zhdoganimi në mungesë të licencës  për mallra me akcize, ku rasti në fjale ka pasur licence valide të vazhduar nga MTI, ku kërkohet pastaj licencë nga Dogana  dhe Dogana gjithashtu ia ka konfirmuar licencën ku vetëm për çështje  teknike dhe për të mos pritur mauna, një dite të vetme para protokollimit të licencës dogana ka zhdoganuar malli ku i ka paguar te gjitha taksat dhe asnjë cent nuk ka munguar në të hyra. Ky rast siç është raportuar në disa media nuk ka të bëje fare me shmangie nga të hyrat dhe as raporti i auditorit nuk e ka evidentuar.

Rasti tjetër ku ceket vlerësimi i mallrave  duhet te lexohet drejt raporti sepse auditori ka evidentuar dy raste ku njeri rast ceket se dogana ka marrë veprimet dhe rasti tjetër është pa asnjë ndikim ne te hyra, pra theksohet përdorimi i metodave të vlerësimit por pa efekte financiare.

Çështja e te llogarive të arkëtueshme vlerësohet larte angazhimin dhe veprimet e ndërmarra te Doganës ,por auditori thekson se këto kane te beje me rastet qe nga viti 2002 qe janë raste neper procedura penale dhe administrative neper gjykata dhe kërkon një angazhim ndërinstitucional, sepse e cek ne raport se dogana i ka dërguar lendet tek përmbaruesi dhe gjykatat .

Tek rastet e nënshkrimit te kontratës para zotimit te mjeteve, këto raste janë çështje te interpretimit ligjor dhe dogana ka pas interpretim ligjor nga institucioni përkatës se mund te zhvillohet këto procedura . Kjo çështje ka te beje me interpretim ligjor nga institucionet tjera vetëm per çështje procedurale por pa ndonjë efekt  tjetër, sepse buxheti është i aprovuar me ligj dhe këto mjete janë të ndara me ligjin per buxhet.

Raporti duhet te lexohet ne tërësi dhe drejte sepse raporti vlerëson larte progresin në Dogana dhe veprimet menaxheriale si dhe tek kapitulli qeverisja e mire (faqe 22) auditori vlerëson shumë mirë progresin sa i perket llogaridhënies dhe raportimit menaxherial dhe konkluzion i përgjithshëm i auditorit është (faqe 23) qartazi pasqyron se Dogana ka treguar kontrolle te mira në raport me obligimet ligjore qe ka dëshmuar proces te mire dhe siguri ne zbatimin e legjislacionit dhe sistemeve tjera te kontrollit.

Nëse lexohet drejte dhe ne tërësi raporti ,auditori vlerëson shume mire Doganën, veprimet menaxheriale  dhe progresin dhe mund të themi se për herë të parë nuk ka evidentuar asnjë shkelje materiale dhe me efekt ne te hyra apo dëmtim te buxhetit, por ka evidentuar disa çështje procedurale, për çka dogana është zotuar se do të angazhohet për plotësimin e atyre rekomandimeve, për të eliminuar aspektet procedurale. Përfundimisht auditori e vlerëson  më së larti Doganën e Kosovës sa i përket auditimit dhe vet fakti se dogana mbledh mbi një miliard euro të hyra, ku ka me qindra mijëra procedura, dhe te gjeturat janë procedurale dhe jo- materiale tregon nivelin e lartë të zhvillimit të Doganës dhe zbatimin e ligjit në Doganë.

Dogana Llogo