0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Konfiskimet

IMG_5002_325134.jpg
19 tetor 2016

Dogana e Kosovës shkatërron mallrat e falsifikuara në sasi prej 3,898 copë të markës tregtar “Paco Rebanne Million”

Dogana e Kosovës shkatërron mallrat e falsifikuara në sasi prej 3,898 copë , të markës tregtar “Paco Rebanne- Million” , të cilat shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale. Vlera e përafërt e mallrave të sipër cekura, që iu nënshtruan procesit të shkatërrimit arrin ne 116,940.00 €

 

test