Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Vendimi Nr. 19-1/2019 i datës 25.10.2019 i cili parasheh reduktimin e normës tatimore nga 18% në 8% për të gjitha mallrat të cilat shfrytëzohen sipas pikës 1 të Shtojcës Nr. 3 të Ligjit nr. 05/L-037 për tatimin mbi vlerën e shtuar.