Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Udhezues i brendshem Nr 40/2017 per Zbatimin e kamatvoneses (interesit) dhe Administrimin e borxhit