Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA nr.79/23 për plotësimin dhe ndryshimin e UA nr. 55/19 i ndryshuar me UA nr. 65/20;nr.67/20,nr.70/21……nr.75/2022 për përcaktimin e vendeve ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët.