Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA nr.75/2022 për plotësimin dhe ndryshimin e UA nr. 55/2019 i ndryshuar me UA nr.65/20; nr.67/21;nr.70/21;nr.71/21; nr.72/22;nr.73/22 dhe nr.74/22 për përcaktimin e vendeve ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët dhe afati kohor për paraqitjen e mallrave ne Doganë.