Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

UA Nr. 63/2019 për plotësimin dhe ndryshimin e UA Nr.33/2016 i ndryshuar dhe plotësuar me UA Nr.52/2018