Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA MFPT- NR.02/2022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UA NR. 11/2009 PËR IMPLEMENTIMIN E KODIT NR. 03/L-109 DOGANOR DHE I AKCIZAVE, I PLOTËSUAR DHE NDRYSHUAR ME UA NR. 05/2010, UA NR. 06/2013 DHE ME UA NR.05/2014