Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA MFPT- NR. 02/2022 për ndryshimin dhe plotësimin e UA Nr.11/2009 për implementimin e Kodit Nr.03/L-109 Doganor dhe i akcizave i plotësuar dhe ndryshuar me UA Nr.05/2010, UA Nr.06/2013 dhe me UA Nr.05/2014.