Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA MF- Nr.05/2014 për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ nr. 11/2009 për implementimin e kodit doganor dhe të akcizave, të plotësuar dhe ndryshuar me udhëzimin administrativ nr. 05/2010 dhe me UA Nr. 06/2013