Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

UA MF (DK) NR.72/2022 për plotësimin dhe ndryshimin e UA Nr.55/2019 i ndryshuar me UA Nr.65-67-70-71 për përcaktimin e vendeve ku vendosen zyrat doganore, orari i punës, rrugët dhe afati kohor për paraqitjen e mallrave në Doganë.