Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

UA 44/2017 Per ndryshimin e dhe plotesimin e UA 86/2017 qe percakton obligimin e vendosjes se shenjave kontrolluese fiskale-banderolave ne pijet alkoolike