Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

UA 38.2017 Per dhenien e Autorizimit per fitimin e statusit te Operatorit te Autorizuar Ekonomik